Menu
Historia

Szkoła Podstawowa w Kocach Schabach Historia szkoły jest ciekawa. Przed II wojną światową szkoła funkcjonowała w dwóch wynajętych lokalach. Była to szkoła dwuklasowa. W czasie II wojny światowej, podczas okupacji niemieckiej, zabroniono nauczania, nauczycielki uczyły tajnie, w umówionych domach. Po wojnie mieszkańcy Koców dążyli do tego, by w Kocach Schabach zbudować szkołę. Ich dążenia były owocne i 9.V.1949 r. ks. proboszcz tutejszej parafii- ks. Urban Filipiak dokonał uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę szkoły. Zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły. W dniu 10.VII.1955r.rozpoczęto budowę.   23.VII.1956r.budynek został przekazany władzom oświatowym. Jednak datą otwarcia szkoły jest 25.VII.1956 r., ponieważ wtedy ludność Koców przywiozła księży tutejszej parafii i bez porozumienia z kierownikiem szkoły, dokonała wyświęcenia tego budynku. W roku 2001 Szkoła Podstawowa w Kocach Schabach przeszła pod kuratelę Stowarzyszenia,, Edukator’’ w Łomży. W szkole zatrudnionych jest 5 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 w niepełnym. Zatrudnieni są również mieszkańcy Koców na etatach sprzątaczki i palaczy c.o. Do szkoły uczęszcza 43 uczniów. Działa 4 oddziały- kl.O-I, II-III, IV-V, VI. W szkole w zeszłym roku działał oddział przedszkolny. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu. Od stycznia do czerwca oddział prowadzony był społecznie. W tym roku szkolnym dzieci z tego oddziału odeszły do klasy,,O’’. Uczniowie nie tylko uczą się w szkole, rozwijają również swoje zdolności i zainteresowania- plastyczne, muzyczne, przyrodnicze, polonistyczne, matematyczne. Uczniowie biorą udział w konkursach szkolnych i organizowanych poza szkołą. Tradycją stało się uczestniczenie w konkursach plastycznych organizowanych przez MOK, a obecnie COKiS w Ciechanowcu., w Powiatowym Konkursie Recytatorskim,, Baje, Bajki, Bajeczki’’, Konkursach Poezji Religijnej, Piosenki Religijnej, Konkursie Matematycznym ,,Kangur’’, Konkursie na Palmę Wielkanocną’’. Uczniowie zdobywają w tych konkursach nagrody i wyróżnienia. W dniu 22.III.2007 r. uczniowie naszej szkoły zdobyli I miejsce w Parafialnym Konkursie Wiedzy Religijnej. Pod kierunkiem nauczycieli uczniowie wykonują dekoracje, przygotowują i przeprowadzają wewnątrzszkolne konkursy, przygotowują akademie, imprezy i uroczystości okolicznościowe. Rokrocznie przeprowadzany jest konkurs czytelniczy i ortograficzny. W ramach działalności Koła,, Ekoludek’’ uczniowie poznają zagadnienia ekologiczne, poszerzają wiedzę przyrodniczą, przeprowadzają akcje np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień Wiosny itp. Uczniowie chętnie przygotowują pod kierunkiem nauczycieli przedstawienia teatralne, skecze, mini kabarety. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na terenie Ciechanowca- Policją, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Przychodnią, COKiS, Urzędem Miasta i Gminy Ciechanowiec. Bank Spółdzielczy zakłada uczniom książeczki SKO z pierwszym wkładem, zachęcając dzieci do oszczędzania. Na koniec roku Bank funduje nagrody za systematyczne oszczędzanie. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna inspiruje uczniów do wielu ciekawych działań na rzecz szkoły. Promując dobre zachowanie w szkole S.U. w zeszłych latach przeprowadzał Konkurs na najsympatyczniejszego i najkulturalniejszego ucznia, a w tym roku na najsympatyczniejszą klasę. S.U. przygotowuje konkursy, zabawy, dyskoteki, wspiera nauczycieli w dyżurach. W szkole prężnie działa Szkolne Koło,, Caritas’’. W ramach działalności tego koła uczniowie pozyskują fundusze, z których np. wzbogacono księgozbiór biblioteczny, zakupiono kiełbaski na ognisko itp. Dzięki współpracy z ,,Caritas’’Diecezji Drohiczyńskiej ,uczniowie mogą uczestniczyć w spotkaniach organizowanych w Sokołowie Podlaskim. Mieli też zorganizowany, bezpłatny wyjazd na spotkanie z Papieżem Benedyktem XVI w Krakowie. Uczniowie korzystali z bezpłatnych kolonii w Gdańsku i Kołobrzegu. Uczeń naszej szkoły objęty jest akcją Caritasu-,,Skrzydła’’. Dobrze układa się współpraca z parafią w Winnie Poświętnej. W ramach tej współpracy Rada Pedagogiczna dekorowała Grób Pański, wykonała też szopkę Bożonarodzeniową. Uczniowie występowali z Jasełkami w kościele parafialnym, wystawili też Misterium Męki Pańskiej. Szkoła uczestniczy w Gminnym Programie Upowszechniania Kultury zainicjowanym przez Urząd Miejski w Ciechanowcu. Przychylność Burmistrza Miasta i Gminy Ciechanowiec zaowocowała zasponsorowaniem farby, którą Rodzice pomalowali elewację szkoły oraz wyłożeniem chodnika kostką, zasypaniem rowu melioracyjnego, oznaczeniem przejścia dla pieszych. Wiosną dzięki panu Burmistrzowi wykonany zostanie wjazd i boisko zostanie ogrodzone siatką. Uczniowie objęci są także bezpłatnym dożywianiem w ramach współpracy szkoły z Opieką Społeczną, mieli dofinansowane podręczniki do programu profilaktycznego,, Niedźwiadek”, stypendia socjalne, bezpłatne zimowisko itp. W tym roku szkolnym uczniowie uczestniczą w akcji PZU,, Bezpieczna Szkoła’’. W ramach tej akcji uczniowie otrzymali bezpłatne podręczniki. Szkoła uczestniczy również w akcji organizowanej przez SANEPiD w Wysokiem Mazowieckiem ,,Radosny uśmiech, radosna przyszłość’’. Filarem szkoły są Rodzice, którzy nie tylko pomagają w organizowaniu imprez, uroczystości, dowożeniu uczniów na konkursy, ale też pozyskują środki, szukają sponsorów, wykonują prace społeczne i drobne naprawy na rzecz szkoły. Wiele prac remontowych wewnątrz szkoły wykonano społecznie. W tym roku sprzątnięto też plac szkolny. Pozyskiwane jest drewno na opał, wkopany został baniak na szambo, pozyskany z firmy,,Mlekowita’’.Rodzice klasy O-I wykonali remont klasy, oklejono meble, położono i oblistwowano społecznie wykładzinę na holu itp. W tym roku szkolnym Rodzice wraz z dyrektor poszukiwali sponsorów na mapy do szkoły na kwotę 1250 zł. Kilka map zasponsorowali sami Rodzice. Rada Rodziców pozyskała też dwa biurka. Tradycją szkoły stały się wspólne z Rodzicami, nauczycielami, uczniami Wigilie, Jasełka, Choinki, na które zapraszani są ważni goście, obchody Dnia Matki itp W ramach wniosku złożonego do ARiM w Warszawie powstała pracownia komputerowa. Rodzice założyli społecznie kraty i przygotowali pomieszczenie. Uczniowie rokrocznie w czerwcu uczestniczą w wycieczkach rowerowych lub bezpłatnych autokarowych. Zwiedzili już Hodyszewo, Koryciny, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Białystok. Uczniowie otrzymują też słodkie upominki. Uczniowie mieli zorganizowany przez księdza katechetę wyjazd na basen w Bielsku Podlaskim, do McDonald’sa, kolonie na Mazurach. Dzieci chętnie uczestniczą w Sportowym Turnieju Miast i Gmin, Turniejach Tenisa Stołowego, na których otrzymują nagrody i wyróżnienia. Częstym gościem w szkole są teatrzyki, które chętnie oglądają dzieci ze wsi. Szkoła stanowi centrum życia wsi. Mieszkańcy przychodzą tu na spotkania organizowane przez Bank, szkolenia prowadzone przez ARiM dla rolników itp.